LIVE CHAT

ONLINE

REMINDER :

Wij neppen u niet met "payment" of "processing" fees. U betaalt wat u ziet!

REACTIES

Laat een reactie achter

Pagina 1 van 1

Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Company Name: RSGM Sales LLC

Company number: 2020-000899098

Address: 30 N Gould St Ste 9276, Sheridan, WY 82801, USA

Phone: +1 408 915 5120

Email: info (@) rsgoldmarkt.be

1. Definities en toepasbaarheid

1.1. In deze servicevoorwaarden hebben de onderstaande termen de aangegeven betekenis:

  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant. Het bedrijf dat ermee heeft ingestemd de door de klant bestelde producten te leveren of aan de klant te hebben geleverd.
  • Klant: een (natuurlijke) persoon die de website bezoekt of een bestelling plaatst of wenst te plaatsen.
  • Game: De computerspel (s) met de titel: RuneScape waarmee Rsgoldmarkt noch onze website (s) een relatie hebben met.
  • Andere diensten: andere diensten dan virtuele goederen aangeboden en / of aangeboden via de website en gerelateerd aan het spel, zoals diensten die je ingame karakter verbeteren.
  • Bestelling: een bestelling voor een Product dat door een Klant op of via de Website is geplaatst.
  • Producten: de virtuele goederen en / of andere diensten die via de website worden aangeboden en / of geleverd.
  • Virtuele goederen: virtuele in-game goederen die via de website worden aangeboden en / of verstrekt en voor gebruik in de game, zoals virtuele gamekarakters, virtuele wapens, ingame-valuta.
  • Website: https://www.rsgoldmarkt.be/

1.2 Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, elk aanbod en andere communicatie van het Bedrijf op de Website, de Producten die worden aangeboden en / of verstrekt via de Website, Bestellingen en alle Overeenkomsten die worden gesloten en gesloten tussen het Bedrijf en de Klant en alle bijbehorende opdrachten.

2. Gebruik van de website

2.1. Door de Website te gebruiken, bevestigt de Klant.

2.1.1. dat deze algemene servicevoorwaarden van toepassing zijn en deze volledig aanvaarden.

2.1.2. dat het een natuurlijke persoon is, die niet handelt in het kader van handels-, commerciële of professionele activiteiten, en dat hij minstens 18 jaar oud is.

2.1.3. om de website niet voor onwettige doeleinden te gebruiken.

2.1.4. geen valse of frauduleuze bestellingen of andere transacties uit te voeren.

2.1.5. om de website niet te gebruiken voor handels- of commerciële of professionele activiteiten.

2.1.6. dat hij de gebruiksvoorwaarden van het spel kent en dat hij heeft verklaard dat het gebruik van de website en de producten niet in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van het spel.

2.1.7. om de (inlog) gegevens van de Website of andere (inlog) gegevens verstrekt door of namens het Bedrijf vertrouwelijk te houden en dergelijke gegevens niet aan derden te verstrekken.

2.1.8. dat de informatie die aan het Bedrijf en / of via de Website wordt verstrekt correct en volledig is.

3. Aanbiedingen, prijzen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend voor het bedrijf.

3.2. Producten en prijzen voor de Producten die op of via de Website worden weergegeven, zijn indicatief. De volledige en opgegeven prijzen worden getoond wanneer de klant een betaalmethode selecteert.

3.3. Kennelijke fouten of fouten in een aanbod van de Producten binden het Bedrijf niet. Page 1 Servicevoorwaarden [https://www.rsgoldmarkt.be/]

3.4. Prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Behalve wat in het voorgaande is bepaald, heeft dit geen invloed op bestellingen die door het bedrijf zijn bevestigd.

3.5. De prijs van een product kan in een lokale valuta of elektronische of virtuele valuta zijn, ongeacht of deze gereguleerd of niet-gereguleerd zijn.

3.6. Prijzen zijn inclusief eventuele toepasselijke kosten.

3.7. Het bedrijf kan bovendien, indien van toepassing, transportkosten in rekening brengen, waarvan het bedrag door het bedrijf wordt aangegeven.

3.8. Niettegenstaande het voorgaande kunnen voor internationale verzending van bestellingen aanvullende omzetbelasting en invoerrechten van toepassing zijn, die voor rekening van de klant zijn.

3.9. Het bedrijf heeft het recht om een ​​limiet op te leggen aan het aantal bestellingen dat de klant mag plaatsen.

3.10. Het bedrijf kan binnen de wettelijke parameters onderzoeken of de klant aan zijn (betalings- of andere transactie) verplichtingen kan voldoen en al die feiten en factoren onderzoeken die belangrijk zijn voor de verantwoorde sluiting of uitvoering van de overeenkomst. Als het bedrijf op basis van een dergelijk onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is het gerechtigd om een ​​bestelling te weigeren of te annuleren of om een ​​motiveringsverzoek te vragen of om speciale voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst.

3.11. De administratie van het bedrijf of door het bedrijf aangewezen derden geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs, van de door de klant geplaatste bestellingen, betalingen en leveringen uitgevoerd door het bedrijf. Elektronische communicatie kan als bewijs dienen.

3.12. De producten hebben de eigenschappen die de consument, gezien de aard van het object en de verklaringen van het bedrijf of anderszins via de website, redelijkerwijs had kunnen verwachten op basis van de overeenkomst. Als dit niet het geval is, heeft de klant volgens de Europese en Amerikaanse wetgeving de wettelijke rechten van artikelen 7:17 en verder van het Europees en Amerikaans burgerlijk wetboek.

4. Betaling

4.1. De Klant verricht de betaling in overeenstemming met de op de Website aangeboden betaalmethoden en in overeenstemming met de gestelde voorwaarden.

4.2. Het bedrijf kan eisen dat voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst de prijs voor de bestelde producten en extra kosten vooraf volledig worden betaald.

5. Levering

5.1. Virtuele goederen worden in het spel geleverd, via het in-game handelsmechanisme van het spel, op het account van de klant in het spel dat door de klant wordt aangegeven, binnen 72 uur na de bijbehorende bestelling. Houd er rekening mee dat je bestelling wordt bezorgd door een actieve spelspeler. Rsgoldmarkt houdt het product niet in eigen bezit, we zijn er alleen maar om een ​​transactie van verkoper naar koper te begeleiden.

5.2. Andere diensten worden geleverd op de manier die op of via de website wordt aangegeven, binnen 7 dagen na de bijbehorende bestelling.

5.3. Indien een Bestelling verschillende te leveren Producten omvat, kan het Bedrijf besluiten om in afzonderlijke delen te lever en worden in het spel geleverd, via het in-game handelsmechanisme van het spel, naar de account van de klant in het spel die door de klant wordt aangegeven, binnen 72 uur na de desbetreffende bestelling.

6. Ontbinding

6.1 Virtuele goederen

6.1.1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de verkoop van virtuele goederen, is het volgende van toepassing.

6.1.2. De klant stemt ermee in door een bestelling te plaatsen dat het bedrijf onmiddellijk kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst en dat de klant afstand doet van zijn eventuele recht om deze overeenkomst te ontbinden nadat het bedrijf met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2 Andere services

6.2.1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van Overige Diensten, is het volgende van toepassing.

6.2.2. De Klant stemt ermee in door een Bestelling te plaatsen dat het Bedrijf onmiddellijk kan beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst en dat de Klant afstand doet van zijn eventuele recht om deze overeenkomst te ontbinden nadat het Bedrijf de Andere Diensten heeft uitgevoerd.

7. Klachten

7.1. De Klant kan klachten indienen per e-mail te sturen naar info (@) rsgoldmarkt.be

7.2. Het bedrijf zal klachten binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht op genoemde wijze behandelen en zal binnen deze periode reageren op het door de klant opgegeven e-mailadres. Als het bedrijf voorziet dat de klacht extra verwerkingstijd nodig heeft, zal het bedrijf de klant hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de verwachte extra verwerkingstijd.

8. Terugbetalingen

8.1. De Klant kan per e-mail een terugbetalingsverzoek indienen om te worden verzonden naar info (@) rsgoldmarkt.be als het product nog niet is geleverd. Als de klant zijn gekochte goederen al in bezit heeft genomen, kan het product niet worden geretourneerd en kan er geen terugbetaling worden aangevraagd. De goederen kunnen dan in plaats daarvan door het Bedrijf opnieuw worden gekocht voor een lagere marge.

8.2. Het bedrijf behandelt het terugbetalingsverzoek binnen twee werkdagen na ontvangst van het terugbetalingsverzoek op die manier en antwoordt binnen die periode op het door de klant opgegeven e-mailadres. De Klant houdt er rekening mee dat de terugbetalingstermijn ook afhankelijk is van zijn eigen bank of financiële instelling. Als de terugbetalingstermijn langer duurt, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld. Als het bedrijf voorziet dat de terugbetaling extra tijd nodig heeft om verwerkt te worden, zal het bedrijf de klant hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de verwachte extra verwerkingstijd.

9. Privacy

Door zijn of haar (persoonlijke) gegevens te verstrekken, stemt de klant ermee in dat het bedrijf deze gegevens mag gebruiken om contact op te nemen met de klant en de gegevens te verwerken zoals beschreven in de privacyverklaring die u onderaan onze website vindt onder 'privacy'.

10. Overige bepalingen

10.1. In het geval dat een van deze servicevoorwaarden nietig of ongeldig is, heeft dit geen invloed op de andere servicevoorwaarden.

10.2. Bedrijf heeft het recht om deze algemene servicevoorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen.

10.3. Een afwijking van een bepaling van deze servicevoorwaarden mag alleen plaatsvinden met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van het Bedrijf, in welk geval de overige bepalingen van deze servicevoorwaarden volledig van kracht blijven.

10.4. Alle rechten en claims van het bedrijf zoals bepaald in deze servicevoorwaarden en in eventuele verdere overeenkomsten namens het bedrijf, worden ook bepaald namens tussenpersonen en andere door het bedrijf ingeschakelde derden.

10.5. Het bedrijf kan derden inschakelen voor betalingen van de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal in geen geval een overeenkomst tot stand brengen tussen de Klant en dergelijke derde partijen.

11. Toepasselijk recht

11.1. Alle overeenkomsten en deze servicevoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Amerikaans recht te Staat Wyoming.